Husamâ Namazı

İslam05/10/2007


Kıyâmet günü, hak iddiâ edenlere bu namazla mukâbele edilir. Mübârek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir.

4 rek`at bir namazdır. 4`üncü rek`atte selâm verilir. Aynen öğle namazı gibi kılınır.

1`inci rek`atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 11 İhlâs-ı şerîf,
2`nci rek`atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 3 „Kul yâ eyyühel-kâfirûn...",
3`üncü rek`atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 10 İhlâs-ı şerîf, 1 „El-hâkümüt-tekâsür...",
4`üncü rek`atte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 15 İhlâs-ı şerîf, 1 Ayetü`l-Kürsî.

Kılınacağı günler...
Kurban Bayramının Arifeden önceki günü
Kurban Bayramının Arifesi
Kurban Bayramının İlk Günü
Aşure Günü
Ramazan Bayramından önceki son cuma...

Fatiha Süresi.

Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil`alemin. Errahmânir`rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na`budü ve iyyâke neste`în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en`amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü`nün sahibi olan Allah`a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

İhlas Sûresi

Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O`na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O`na denk değildir.

Kâfirûn Sûresi

Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ  a`büdü mâ ta`büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a`büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a`büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Tekâsür Sûresi

Okunuşu: El hâkümüt tekâsür. Hattâ zürtümül megâbir. Kellâ sevfe ta`lemûn. Sümme kellâ sevfe ta`lemûn. Kellâ lev ta`lemûne ilmel yagîn. Le tera vünnel cehîm. Sümme le tera vünnehâ aynel yagîn. Sümme le tüs`elünne yevme izin anin naîm.

Anlamı: çoklukla övünmek sizi oyaladı. Mezarları ziyaret edinceye, ölünceye dek. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz.. Elbette cehennemi görürsünüz. Nitekim onu, yakın bir gözle göreceksiniz. Sonra, o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.


Ayetu`l Kursi

Okunuşu: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te`huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya`lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey`in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı: Allâh, O Allâh`dır. O yegâne hak mâbuddur ki O`ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O`dur. Ne gaflet basar O`nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O`nundur.Kimin haddine ki izni olmaksızın O`nun yanında şefaat edebilsin? Allah yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O`nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O`nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir…
Etiketler: