Tövbe Duası Hk.

İslam09/10/2007


Tevbe, istiğfar duâlarının manası, yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir.

Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü`min, önce şu istiğfar duâsını huşÃ» ve hudû ile okur:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe`l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve`l-hayyü`l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşÃ»râ. Ve es-elühü`t-tevbete ve`l-mağfirete ve`l-hidâyete lenâ, innehû, hüve`t-tevvâbü`r-rahîm."

"Yâ Settere`l uyûb, Yâ gaffare`z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir. Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur`ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm`dır."

"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve`l-yevmi`l-âhiri ve bi`l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve`l-bâsü bade`l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."Peygamber imizin Öğrettiği Tövbe Duası:

1- Câbir İbni Abdullah`dan rivayet edildiğine göre, Câbir demiştir  ki, "bir adam Resûlüllah Sallallah u Aleyhi ve Selleme gelip şöyle dedi: Günahlardan yazık oldu bana, vay başıma!... İki kez yahut üç kez söyledi. Bunun üzerine Resûlüllah Sallallah u Aleyhi ve Sellem ona dedi ki, sen şöyle söyle:
"Allâhümme mağfiretüke evsau min zünûbî verahmetüke ercâ indîmin amelî."
"Allah`ım! Senin mağfiretin benim günahlarımdan çok daha geniştir, rahmetin de benim nazarımda yaptığım amelden çok daha güvencelidir."
Adam bu sözleri söyledi. Sonra geygamber (s.a.v) ona bu duayı tekrarla dedi. Adam tekrarladı. Sonra tekrarla dedi, adam da tekrarladı. Bunun üzerine peygamber (s.a.v) ona: haydi kalk, günahların bağışlanmıştır, dedi."

2-  Ebû Ümâme`den (Radiyalla hu Anh) yapılan rivayette demiştir ki, Resûlüllah Saİlallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
Yâ erhamerrâhimîn. (Ey merhamet edenlerin en merhametl isi!) diyen kimse için Allah`ın görevli bir meleği vardır. Kim bunu üç defa söylerse, melek ona şöyle der: Merhamet edenlerin en merhametl isi (olan Allah) sana teveccüh etmiştir. iste..."
Etiketler: